Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Gjalt de Groot,De aaisiker
  • Gjalt de Groot,De aaisiker
Gjalt de Groot,De aaisiker
De aaisiker
€ 15.00

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen

Doe`t fjildman Gjalt de Groot foar syn wurk geregeld yn België kaam, fertelde er klanten en kollega`s oer de romme fjilden yn Fryslân, de ljippen, skriezen en tjirken, de blommen yn de bûtlannen, de rook fan kalmus. Mar ek oer snoekfiskjen, skûtsjesilen, keatsen en aaisykjen, de Fryske kultuer. Syn ferhalen foelen der sa yn, dat dizze minsken mei him te ljipaaisykjen woene. Hy moast hotelkeamers regelje, sy soene learzen en pet keapje...

Dizze en oare ferhalen binne te lêzen yn dit boek. Ferhalen oer syn aventoeren mei aaisikersklup De Ald Hij fan Dearsum, syn aaisykjen mei Hans Wiegel en oare sterke aaisikersstikken.

Gjalt de Groot wurke op de pleats by syn heit, as foarljochter en waard bargeboer ûnder Holwert. Hy wie bestjoerlik aktyf (ûnder oaren) as foarsitter fan de BFVW. Sûnt er net mear buorket is er poldermûnder en greidefûgelbeskermer, hâldt er him dwaande mei skriuwen, fiskjen, ielrikjen, einekoerflechtsjen en is er op `n paad as ferhaleferteller. Earder publisearre er De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo en It Swetshok - ferhalen fan in fjildman.

Tekst in Frysk


Taal / Language : Fries / Western Frisian

Extra informatie:

Paperback / softback
188 pagina's
April 2011
285 gram
210 x 140 x 17 mm
EAN: 9789056152666
Uitgeverij Bornmeer

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen